ලොව සරසන

Sunil Edirisinghe - Lowa Sarasana
Found at bee mp3 search engine

ලොව සරසන දළු කොළ මල්
අපට අයිති නෑ //
ගලා බසින ගංගාවල්
අපට අයිති නෑ //
සිහිල් සුළං නිල් කඳු වැටි
අපට අයිති නෑ //
ඒ නිසාම අපට ඒව වනසන්නට බෑ
වනසන්නට බෑ

උඩින් උඩින් එන හිරු දෙවියෝ
ගහකොළ මල් පුබුදන දෙවියෝ
ඒ උරුමය රකිනා දෙවියෝ
මහ පොළවයි අපගේ දෙවියෝ

ගහක තියෙන මල් කොළ ගෙඩි
අයිති ගහටමයි //
ගලා බසින ගඟේ වතුර
අයිති ගඟටමයි //
සිහිල් සුළං රැලි කාටත්
හුස්ම පොදමමයි //
හානි නොකර එයින් පලක් ගත්තොත් හොඳමයි
ගත්තොත් හොඳමයි

මේ සම්පත් අපි කාටත් ලැබුණේ
වාසනාවටයි //
මුතුන් මිත්තො ජීවිතේ වගේ
බලා ගත් නිසයි //
ඒ සම්පත්වල අයිතිය ඇත්තේ
අනාගතයටයි //
අනාගතේ ලොව බාරගන්න මතු පරපුරටයි
මතු පරපුරටයි

ලොව සරසන...

No comments:

Post a Comment