සිනහ වෙනු මැන

Sunil Edirisinghe - Sinaha Venu Mana .mp3
Found at bee mp3 search engine

සිනහ වෙනු මැන
වේදනා පිසදා //

වෙරළ රළ හා තරහ වී නැත
මියුරුසර වෙණ හා බිඳී නැත //
අහස සඳු හා උරණ වී නැත
අතීතය මගෙ හදවතේ නැත

සිනහ වෙනු මැන...

කඳුල දොම්නස නසන්නට නම්
බමර ගුම් නද අසන්නට නම් //
මියුරු ගී කවි ගයන්නට නම්
වසන්තය ගැන සිතන්නට නම්

සිනහ වෙනු මැන... //

No comments:

Post a Comment