පීදිලා පැතුම්

Sunil Edirisinghe - Peedila Pathum .mp3
Found at bee mp3 search engine

පීදිලා පැතුම් පෑදිලා රුවන්
ආසිරී ගායනා මේ ඔබේ නමින් //

චේතනා පෑහිලා දෑස සේ රැඳී
ජීවිතේ වාසනා ලොවේ සදා බැඳී

පීදිලා පැතුම්...

ස්නේහයේ දාමයේ දෑත යාවෙලා
සාමයේ මාවතේ ඈත පාවෙලා

පීදිලා පැතුම්... //

No comments:

Post a Comment