හංස රාජිනී

Sunil Edirisinghe - Hansa Rajini .mp3
Found at bee mp3 search engine

හංස රාජිනී සේ
මන මෝහනීය රංගනීයේ

සැලෙන නයන යුග මදහස පාලා
නූපුර ජාල හඞා නද දීලා
රඟනා තාලේ

හංස රාජිනී...

No comments:

Post a Comment