අපි හැම රුසියෝ

Sunil Edirisinghe - Api Hema Rusiyo
Found at bee mp3 search engine

ගමන දුර නිසයි සිව්පද කියන්නේ
වෙහෙස මඟ හැරෙයි ඇඟපත නිවන්නේ

නොකියන් කවිය ඔය ගොරහැඞි හඞින්නේ
මොකටද ගොනුන් කලබල කර හරින්නේ

කෙල්ලනි නුඹලා දන්නෙ නටන්නයි මා දන්නේ කීමට පමණයි //
කවදා මුත් මම ගායකයෙක් වී නුඹලා හැම පරදනවාමයි
නුඹලා හැම පරදනවාමයි

එහෙම වුණොත් නම් බොහොම අගෙයි මේ ගමන් වලට හරි ප්‍රයෝජනයි //
ඔය කටහඞ ඇසුණොත් කොටි වලසුන් පවා දුවාත් නොහිතම සත්තයි
පවා දුවාත් නොහිතම සත්තයි

ඕ හරි ගායකයා
කියපන් කියපන් උඹ හරි රුසියා
ඔ රුසියා උඹ හරි රුසියා //

ගේ දොර වතු පිටි අපටා නෑ කිසි ලෝකය අපගේ නිවසයි මේ
අපගේ ආහර නැටුම් ගැයුම් වෙති ප්‍රීතිය දෙන්ටයි අපි ඉන්නේ
හිතන්ට කිසිවක් අපටා නෑ ලොව නැතිකරගන්ටත් කිසිත් නැතී
අපි දෙන ප්‍රීතිය දහස් ගණන් හට කිසිදා කිසිවිට නැති නොමවේ
කිසිදා කිසිවිට නැති නොම වේ

දුෂ්කර ලෝකේ කම්කරුවෝ අපි අප සතු වස්තුව සමගිය වේ //
එය සොරකම් කර ගන්ට අපෙන් හෙම නොහැකිය කිසිවෙකුටත් මෙලොවේ
නොහැකිය කිසිවෙකුටත් මෙලොවේ

ඕ අපි ගායකයෝ
කියමු කියමු අපි හැම රුසියෝ
ඔ රුසියෝ අපි හැම රුසියෝ ////

No comments:

Post a Comment