දුකම විඳින්නට

Free MP3 Download at CheMP3.com

දුකම විඳින්නට දුක උහුලන්නට
දුකින් උපන් දරුවෝ
දුකට වරම් ලද මිහි මවගේ දරුවෝ
(මිහි තලයේ දෙවියෝ) //

උණු දිය කහටින් දෙතොල තෙමා
රළු කළු ගල් වැලි සිරස දරා
සෙවණක් නැතිවද රටට සෙවණ දී
පලංචියේ වඩිනා
(මිහිතලයේ දෙවියෝ)

දුකම විඳින්නට...

හුණු වැලි ගින්නේ පැළුණු දෙපා
මලින් ගඳින් පුදදී බැති පා
පින් ලැබ ගන්නට සැදෙව් පෙලින් පෙල
අප රකිනා දෙවියෝ
(හිණිපාමුල වැඩියෝ)

දුකම විඳින්නට...

No comments:

Post a Comment