දෙලුම් වීර

දෙලුම් වීර අඹ කෝන් හිඹුටු පලු එරඹ කැන්
අතු අගින් බරව ගොස් ඉදී තිබෙන හැටි බල නෙතින්
මෙවන් පලවැලෙන් බුදිනට රිසිවූ දේ කියන්
කඩිනමින් නෙලා දෙමි සෙනෙහේ අධික පියදරිනි දැන්

දෙලුම් වීර පලු කෑම ගතට සැප එලවනා
මට ගොසින් කඩා දෙනු මා පණ වැනි හිමි සසොබනා
අතින් කඩනු මිස ගහකට ගොඩ නොනගිනු මැනා
වන මරුන් එන්න පළමුව යමු සඳ පව්වට මනා

සමන් කලොල් හා සපුමල් අතු අග බර වෙමින්
හැර නුවන් යුගින් බල වන තුල සැම තැන පිපි කුසුම්
බැඳන් පැටවු බඩතුර පැන යන සැටි එ වඳුරන්
අර බලන් නටන සැටි රණ මොණරුන් රැල පිල් විදන්

සවන් යොමා අසනුය පිය හිමියෙනි සසොබනා
මගෙ මෙවන් වදන් සිහිගත මැනවිය සිතු පිරියෙනා
මෙවන් මෙරුක සෙවනැල්ලෙහි හිඳ මඳ කලකිනා
අපි ගිමන් හැරලා යමු සඳ ගිරි පව්වට සතොසිනා ///

සහ ගායනය: නන්දා මාලිනී

No comments:

Post a Comment