මල් පිපිලා එදා වගෙම

Sunil Edirisinghe - Mal Pipila Eda Wagema
Found at bee mp3 search engine

මල් පිපිලා එදා වගෙම බලන්න මැණිකේ
බමරු ඇදෙනවා සුවඳට සතර දිගන්තේ
තරහ නොගෙන සාදු සාදු කියන්න මැණිකේ

එදා අපට පෙම්වත් සඳ අද දරුවන්ටයි
ගලා හැලෙන නිල් ඇල දොල පෙම් කවියක් වෙයි
එදා අප වෙලී ගිය මග මෙදා උන් බැඳී යන සඳ
තරහ නොගන්ටයි

මල් පිපිලා එදා වගෙම...

කෝඩුකාර පෙම්බස් දැන් ඉතින් ඔවුන්ටයි
රෑට පිපෙන තරු මල්වල රේණු ගණින්ටයි
එදා අපෙ හීන මාලිඟ මෙදා උන් තනා ගත් සඳ
කඩා නොලන්ටයි

මල් පිපිලා එදා වගෙම...

No comments:

Post a Comment