සීහලේ පිනෙන්

Sunil Edirisinghe - Seehale Pinen
Found at bee mp3 search engine

සීහලේ පිනෙන් උපන් අපේ සීහලූන්
සීහලේ රකින්න පෑ නිසා ගතත් සිතත්
සීහ වෙස් දැරූ සිඟාලයන් නොවූ පිනෙන්
සිවු හෙලේ එදා නොවී අනුන්ට පෑ අතක් //

උන් පැතුම් නොවී එදා අනුන් පිදූ බතක්
උන් ගතේ නොවී එදා අනුන් සැදූ වතක්
දැන් දණින් වැටී විදේශ වන්දනා කළත්
ආදි සීහලේට වැන්දෙ ඒ විදේශයොත්

සීහලේ පිනෙන්...

උන් ලැබූ නමුත් එදා තම්බපණ්නියක්
නන් විකුම් බෙලෙන් සැදූහ ස්වර්ණ භූමියක්
දැන් අපිත් රකිම්හ මේ අපේ කියා යමක්
ඒ අපේ හිසත් කඳත් මිසක් වෙනින් කුමක්

සීහලේ පිනෙන්... //

No comments:

Post a Comment