සුනාමි ගීතය

අපෙ බත් පිඟාන මූද ඇවිත් අරන් ගිහින්
අපි ඇන්ඳ ඇඳුම් මූද ඇවිත් අරන් ගිහින්
අපේ පාඩම් පොත් මූද ඇවිත් අරන් ගිහින්
නිදාගත් පැදුරත් මූද ඇවිත් අරන් ගිහින්

අපට ඔබේ දෑත දෙන්න
වැටුණු තැනින් නැගිට එන්න //

අප හැම දෙනාම වැටුණු වලෙන් ගොඩට ගන්න
ජන නායකයිනි එක තැනකට එකතු වන්න //
තරහ මරහ ටිකකට අමතක කරන්න
කුලල් කකා බෑ මේ රට ගොඩ නගන්න

දවස පුරා වෙරළ දිගේ බෝල ගහපු
රැල්ල පාග පාග සිප්පි කටු ඇහිඳපු
යහළු යෙහෙළියන් සේරම අපට හිටපු
අරන් ගිහින් මුහුදු වතුර ගොඩට ගලපු

ඉතුරු වෙලා ඉන්න අපට
ඕනෑමයි ඔබේ පිහිට //

බිඳ වැටුණු රටට හදවතින්ම පිහිට වන්න
මහ ජනතාවනි එකා වගේ එකට ඉන්න //
එපා ජාති ආගම් කුලමල තකන්න
හිතමු අළුත් ශ්‍රී ලංකාවක් හදන්න

දෙදහස් පන්සිය වසරක් නම තියාපු
පෙරදිග මුතු ඇටය කියා ගුණ වණාපු
මේ රට පෙර රණවිරුවන් ගොඩ නගාපු
බිඳින්න බෑ මහ මුහුදට ගොඩ ගලාපු

අත දුන්නොත් නැගිට ගන්න
අපිත් එනවා රට හදන්න //

No comments:

Post a Comment