පාට දේදුනු

Sunil Edirisinghe - Pata Dedunu .mp3
Found at bee mp3 search engine

පාට දේදුනු සේදිලා ඈත කඳු යායේ
සීත ‍රෑ සඳ පීදිලා නීල තරු යායේ

ඈ ලවන් තෙරේ සෝ ගී සුසුම් නැඟේ
මීදුම් වලා ලෙසින් පාවී ඈතින් හැපී බිඳේ

පාට දේදුනු...

මා නුවන් දියේ පීනා නැගෙන් සඳේ
පායා දුරින් ඇදී ඈ මෙන් පාවී නොයන් සඳේ

පාට දේදුනු...

No comments:

Post a Comment