චන්ද්‍ර මඩල

චන්ද්‍ර මඩල බැද්ද වටින් මෝදු වෙලා
කලු නැන්දගෙ දුව යන්ට ගියා බැල්ම හෙලා

පාළු පැලේ අඳුර පිරේ
මගෙ පැලට වරෙන් හනික සෝඩි නගේ //

චන්ද්‍ර මඩල....

දුරුතු හඳේ සිහිල වගේ
තනි හිතට මගේ පාළු දැනෙයි නගේ //

No comments:

Post a Comment